Karnataka
Karnataka Vidhana Sabha Election
09th October, 2020